fbpx

Kuidas tuludeklaratsiooni maksusoodustusi nutikalt kasutada?

15. veebruarist alates saab esitada tuludeklaratsiooni. Tihti kiirustavad deklaratsiooni täitma just need, kes ootavad tulumaksutagastust näiteks koolituskuludelt või eluasemelaenu intressidelt. Mõnikord ootab neid aga üllatus, et vaatamata maksusoodustustele näitab deklaratsioon tagastavaks summaks nulli. Mis võib olla selle põhjuseks ja milliseid maksusoodustusi Eesti resident üldse kasutada saab, vaatamegi selles artiklis.

Kuidas arvutatakse, kui palju tulumaksu saab riigilt tagasi või kui palju tuleb juurde maksta?

Seda, kuidas toimib tulumaksuarvestus, kuvan piltlikult järgmisel joonisel:

Tagastatav või juurde makstav tulumaks ei ole midagi muud kui vahe aasta jooksul juba kinni peetud tulumaksust ja sellest tulumaksu summast, mis tuleb maksta tasumisele lähtuvalt aasta deklaratsioonist. Vahe tekib täiendavatest tuludest, mida isik deklareerib iseseisvalt (näiteks üüritulu, kinnisvara võõrandamise tulu, välismaalt saadud tulud jm) ja maksusoodustustest, mis maksustamisele kuuluvat tulu vähendavad.

Milliseid maksusoodustusi saab kasutada?

Maksusoodustus on maksustatavast tulust lubatud mahaarvamine ehk summa, mille pealt tulumaksu ei pea tasuma. Eestis kehtivad alates 2018. aastast järgmised maksusoodustused:

 • Üldine maksuvaba tulu. Selle suurus sõltub aasta jooksul Eestist ja välisriigist saadud tulust (v.a riiklikud toetused, nt lapsetoetus, sünnitoetus jne) järgmiselt:
  • kui aastatulu on väiksem kui 14 400 eurot (1200 eurot kuus) –  6000 eurot ehk 500 eurot kuus;
  • kui aastatulu on suurem kui 14 400 ja väiksem kui 25 200 eurot (2100 eurot kuus) –  järgmise valemiga arvutatud summa: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400)
  • kui aastatulu on suurem kui 25 200 eurot (2100 eurot kuus) – 0 eurot.
Allikas: http://www.emta.ee
 • Kuidas aasta jooksul maksuvaba tulu kasutada?
  • Kui saad igakuist töötasu, siis avalduse alusel saad paluda tööandjal võtta maksuvaba tulu arvesse 0-500 eurot, vastavalt sinu palga suurusele.
  • Kui ennustad, et sinu aastas saad üle 25 200 euro, siis mõistlik maksuvaba tulu jätta töötasu väljamaksmisel arvestamata.
  • Kui su sissetulek on suurem, kui 2100 eurot kuus, kuid teed aasta jooksul suures summas maha arvatavaid kulusid (nt panustad iga kuu 500 eurot kolmandasse sambasse), siis võiks mingi osa maksuvaba tulust võtta kohe arvesse. Siis ei pea ootama, kuni järgmisel aastal saad riigile tasutud tulumaksu tagasi. Juhul kui peaks tekkima vajadus juurde maksta, siis selle tähtaeg on veelgi kaugemal: deklaratsiooni esitamise aasta 1. oktoober.
 • Vabatahtliku kogumispensioni maksed, näiteks kolmandasse pensionisambasse tehtud maksed.
 • Välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed.
 • Kingitused ja annetused, mis on tehtud MTÜ-dele ja sihtasutustele. Mahaarvamiseks lubatud summad peaksid leiduma eeltäidetud deklaratsioonist, kui annetasid püsikorralduse või pangaülekandega, kuna asutused peavad saadud summade kohta ise andmeid Maksu- ja tolliametile saatma. Samas kui annetus oli tehtud näiteks telefoni teel, siis ei pruugi informatsioon sinu annetuse kohta Maksu- ja tolliametini jõuda. Sellisel juhul saad ise küsida saajalt annetust tõendavat dokumenti ja deklaratsiooni täiendada. Tuleb aga veenduda, et see asutus on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.
 • Ühe eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid, tingimusel, et oled ise ka omanikuks. Internetipangast on võimalik edastada need andmed otse Maksu- ja tolliametile ühe nupuvajutusega. Kuna pank teab vaid isikuid, kes on laenu võtnud, ega tea, kes on omanikud, siis vajadusel tuleb andmed deklaratsioonis korrigeerida. Intress tuleb kajastada proportsionaalselt omandi osale (ehk kui sulle kuulub 25%, siis deklareerid 25% intressidest) ja deklaratsioonis tohivad neid instresse kajastada ainult isik(ud), kes on ka laenu saajaks.
 • Enda ja alla 26-aastase lapse, lapselapse, õe või venna koolituskulud, mida maksid aasta jooksul. Deklaratsioonis on need kulud enamasti eeltäidetud, kuna haridusasutused edastavad Maksu- ja tolliametile koolituskulude kohta ise andmed. Mitte kõiki kulusid ei saa maha arvata, näiteks ei saa maha arvata autokooli kulusid. Samas leiab deklaratsioonis maksusoodustusena lasteaiatasusid, v.a. toiduraha.
 • Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel – 1848 eurot alates teisest lapsest. Seda maksusoodustust saab kasutada vaid üks vanematest/ülalpidajatest.

Enamasti leiab kõiki maksusoodustuste summasid juba eeltäidetud deklaratsioonis või saab neid automaatselt Maksu- ja tolliametile edastada.

Millises ulatuses saab maksusoodustusi kasutada?

Deklareeritud maksusoodustused ei ole täpselt sama suured, kui tulumaksu arvutuses arvesse võetud maksusoodustused, kuna tulust arvatakse neid maha vaid lubatud piirmäärade ulatuses. Piirangud on järgmised:

 • Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot või kuni 50% Eestis maksustatavast tulust. Sealhulgas eluasemelaenu intressidest saab üks inimene maha arvata ainult kuni 300 eurot.
 • Vabatahtliku kogumispensioni maksed saab maha arvata kuni 15% ulatuses enda maksustatavast tulust ja maksimaalselt 6000 eurot.

Seega piirmäärasid arvestades võib vabalt tekkida olukord, et mingi summa mahaarvamisi jääbki arvesse võtmata. Samuti võivad maksusoodustused jääda osaliselt kasutamata ka lihtsal põhjusel, et mahaarvatav summa on suurem kui tulu. Olukord võib tõenäolisemalt tekkida näiteks kodus kaht ja rohkemat last kasvataval emal, kelle sissetulek pole suur, kuid kes maksab nende lasteaiatasusid ja kelle deklaratsioonis kajastub laste maksuvaba tulu.

Kas abikaasa saab enda tulust maha arvata teise abikaasa kasutamata maksusoodustusi?

Kuigi enam pole võimalik esitada abikaasadel ühisdeklaratsiooni, on võimalus automaatselt abikaasa deklaratsiooni üle kanda kasutamata jäänud mahaarvamiste summa. Selleks peab vaid enne deklaratsiooni kinnitamist panema linnukese „Jah, soovin jagada abikaasaga … kasutamata mahaarvamisi“ teksti juurde. Kui seda valikut pole, siis see tähendab, et oled kõik maksusoodustused ära kasutanud.

Abikaasale saab üle anda aga vaid järgmised maksusoodustused:

 • üldise maksuvaba tulu kuni 2160 eurot, kui abikaasade aastatulu kokku oli 50 400 eurot või väiksem,
 • eluasemelaenu intressid,
 • koolituskulud,
 • laste maksuvaba tulu.

Kuna üle kanda ei saa kasutamata osa kingitustest ja annetustest, siis peres on neid kulutusi mõistlik teha isikul, kelle maksustatav tulu on suurem.

Maksusoodustuse ülekandmise kasutamiseks on mõistlik enne täita ja esitada deklaratsioon sellel isikul, kelle tulu on väiksem või kellel on suurem maksusoodustuste summa.

Miks kasutamata maksusoodustuste ülekandmisel abikaasal ei muutu tagastatav tulumaksu summa?

Esiteks tuleb veenduda, et need summad on abikaasa deklaratsiooni jõudnud. Kui abikaasa jõudis enda eeltäidetud deklaratsiooni avada enne, kui ülekantavate summadega deklaratsioon sai kinnitatud, siis tuleb tal alustada deklaratsioon täitmist uuesti MTA andmetega.

Ülekandmine ei tähenda aga jällegi, et abikaasa saab kogu ülekantud summa enda deklaratsioonist maksustatud tulust maha arvata. Isiku tasemel maksusoodustuse kasutamise piirmäärad jäävad abikaasal ikka kehtima: eluasemelaenu intressid, annetused ja koolituskulud kokku kuni 1200 eurot, sh eluasemelaenu intressid kuni 300 eurot.

Samuti kehtib piirang üldise maksuvaba osa ülekandmisel: see summa ei või olla suurem kui 50 400 eurot ja kogu teie maksustatava tulu vahe.

Jällegi võib piiranguks osutuda hoopis asjaolu, et abikaasal polegi lihtsalt maksustatavat tulu, millest lisandunud maksusoodustuse summat maha arvata.

Kas saab jagada enda maksusoodustusi elukaaslasega, kui me pole abielus?

Seadus ei luba sellist soodustuste üle andmist, kui te pole aasta lõpu seisuga ametlikult abielus. Siin on erandiks ühiste laste maksuvaba tulu, mille puhul saate valida, kumma lapsevanema deklaratsioonis soodustuse täissummat kajastate. Mõistlik seda kuvada selle inimese deklaratsioonis, kes saab summat suuremal määral maha arvata. Arvestada tuleb sellega, et maksusoodustuse summa tuleb ümber tõsta koos laste andmetega. Kui tekib aga vaidlus, kellel on õigus seda soodustust saada, siis maksusoodustuse saajaks ja ülalpidajaks peetakse seda inimest, kes saab lapsetoetust.

Miks ma ikka ei saanud tulumaksu tagasi makstud lasteaiatasudelt/koolituskuludest/…?

Peab mõistma, et riik ei maksa niisama 20% laenuintressidelt või koolituskuludelt, vaid lihtsalt tagastab osa sellest tulumaksust, mis sai aasta jooksul riigile tasutud. Seda ka ainult tingimusel, et aasta jooksul on tulumaksu kinni peetud rohkem, kui pead maksma lähtvalt täidetud deklaratsioonist.

Tulumaksu ei saa seega nendelt täiendavatelt maksusoodustustelt tagasi:

 • Kui aasta jooksul kinni peetud tulumaksu summa on väiksem, kui deklareeritud tulult arvutatud tulumaks.

  Näiteks, kui oled deklareerinud täiendavalt maksustatavat tulu (nt üüri), mis “sööb” kogu mahaarvamiste summa ära või kui polegi enam maksustatavat tulu, millest neid maksusoodustusi maha arvata.
 • Kui sinu nimel pole aasta jooksul tulumaksu kinni peetud ehk sisuliselt riigil polegi, millest tulumaksu tagastada. Välisriigis kinni peetud tulumaksu siinkohal ei arvestata.

  Selline olukord võib näiteks tekkida last kasvataval ema, kes aasta jooksul sai vaid lapsetoetust, või ainult ettevõtte dividende saanud isikul, kui dividend oli maksustatud ettevõtte tasemel. Samuti võib selline olukord tekkida siis, kui oled saanud aasta jooksul palka kokku ainult 6000 eurot ehk 500 eurot kuus ning palunud tööandjal võtta 500 eurot iga kuu maksuvaba tuluna arvesse.

Kokkuvõtteks, kui oled tasunud koolituskulusid, maksnud eluaseme laenuintresse, teinud kingitusi või annetusi, siis maksusoodustuste kasutamiseks tasub enda deklaratsiooni üle vaadata ja esitada. Tulumaksu arvestuses iseenesest pole midagi liiga keerulist, kuigi maksusoodustustele rakenduvad teatud piirangud ja reeglid, millest tuleb teadlik olla.

Kogu arvestuse loogikat saab üle vaadata elektroonilise deklaratsiooni esitamisel lehelt “Esitamine”, pealkirja “Deklaratsiooni tulemused”,  nupu “Vaatan tulumaksu arvutuskäiku” alt. Küsimuste puhul saab alati võtta ühendust Maksu- ja tolliametiga.

Kolm nippi, kuidas nutikamalt tulumaksusoodustusi kasutada:

 • Peres võiks tulust maha arvatavaid annetusi ja kingitusi kinni maksta inimene, kelle sissetulek on suurem.
 • Selleks, et jagada kasutamata maksusoodustusi abikaasaga, on mõistlik enne täita ja esitada deklaratsioon sellel isikul, kelle tulu on väiksem või suurem maksusoodustuste summa.
 • Kui te pole abielus, siis laste maksuvaba tulu võiks deklareerida peres see lapsevanem, kes saaks seda suuremal määral maha arvata.

One thought on “Kuidas tuludeklaratsiooni maksusoodustusi nutikalt kasutada?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Scroll to top