Teenuse osutamise üldtingimused

Teenuse osutamise üldtingimused

1. Üldtingimuste kohaldamine
1.1. Üldtingimused kohalduvad Target Smart OÜ, Digli OÜ ja Target Smart Services OÜ (edaspidi nimetatud Konsultant) poolt füüsilisele või juriidilisele isikule (edaspidi nimetatud klient) teenuse osutamisel lepingu või muu õigussuhte alusel.
1.2. Tingimused kehtivad alates 02.03.2023.

2. Teenus
2.1. Teenus tähendab mistahes tegevust, sh konsultatsioone, nõustamist, koolitusi, arvutusi, analüüse, igasuguseid telefonivestluseid kliendi, kliendi vastaspoole või muude isikutega teenuse osutamise käigus, dokumentide, lepingute, aruannete, kirjade läbivaatamist ja koostamist. Teenus on tasuline.
2.2. Täpsem teenuse sisu, kirjeldus, maht, tähtajad ja hind lepitakse poolte vahel kokku eraldi. Leping sõlmitakse Konsultandi ja kliendi vahel suuliselt, kirjalikult või mistahes muus vormis.
2.3. Konsultant kasutab teenuse osutamiseks oma parimaid teadmisi ja kogemusi. Konsultant võtab tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et käituda vastavalt kliendi parimatele huvidele. Vaatamata sellele ei saa Konsultant garanteerida kliendile soovitud tulemuse saavutamist ning ei kanna riski, mis võib muuhulgas tuleneda seaduste ja praktika muutumisest või haldusorganite otsustest.
2.4. Konsultandi teenuseid ei saa käsitleda investeerimisteenusena ega investeerimisalase nõustamisena väärtpaberituru seaduse ja/või investeerimisfondide seaduse mõistes, investeerimissoovitusena või maksunõuna. Konsultanti ei saa mh käsitleda fondivalitsejana, investeerimis- ja pensionifondina ega investeerimisühinguna.  Konsultant ei müü kliendile investeerimistooteid ega väärtpabereid. Konsultant ei vastuta kliendi investeerimisalaste otsuste tagajärgede eest.
2.5. Konsultant ei vastuta teenuste osutamata järgmise eest või mittevastava täitmise tagajärgede eest, kui teenuse osutamiseks klient ei ole vajalikku informatsiooni andnud.
2.6. Konsultant ei ole kohustatud kontrollima kliendi poolt talle usaldatud informatsiooni või materjalide õigsust ja täielikkust. Konsultant ei ole vastutav kliendi poolt esitatud andmete tõele vastavuse ega teabe ebaõigsusest või vajalike juhiste puudumisest kliendile tulenevate ebasoodsate tagajärgede eest. Juhul kui Konsultant on asunud teenust osutama ning teenuse osutamise käigus on selgunud, et kliendi poolt edastatud informatsioon on puudulik või ebaõige ning antud asjaolu teeb võimatuks teenuse osutamise, on Konsultandil õigus saada tasu juba osutatud teenuse eest.
2.7. Pooled nõustuvad informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt. Pooled kinnitavad, et on teadlikud riskidest, mis kaasnevad elektroonilise posti edastamisega: sõnumid võivad kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, või varastada ja kolmandatele isikutele avaldada. Pooled ei vastuta ohtude eest, mis on seotud elektroonilise posti edastamisega.
2.8. Informatsioon (sh isikuandmed), mis on Konsultandile seoses teenuse osutamisega teatavaks saanud ja mis ei ole avalikest allikatest kättesaadav, on täielikult konfidentsiaalne.
2.9. Konsultant võib olla kohustatud olenevalt teenuse olemusest kohaldama rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid. Sellisel juhul on Klient kohustatud andma Konsultandile teabe, mis on Konsultandile vajalik hoolsusmeetmete täitmiseks. Juhul kui Klient keeldub vastavat teavet esitamast on Konsultandil õigus keelduda teenuse osutamisest või teenuse osutamine lõpetada.

3. Vastutus
3.1. Konsultant vastutab oma kohustuste tahtliku või raske hooletuse tõttu rikkumise korral. Konsultant vastutus on piiratud teenuste osutamise eest saadud tasuga, v.a. tahtliku rikkumise korral.
3.2. Klient vastutab Konsultandi ja kolmandate isikute ees õigusaktidest ja Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.
4. Lepingu kehtivus
4.1. Leping kehtib kuni teenuse osutamise lõpuni.
4.2. Kliendil on õigus mõistliku etteteatamise tähtajaga Lepingu üles öelda enne ülesande täitmist, teatades sellest Konsultandile kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
4.3. Lepingu ülesütlemiseni tehtud teenuste eest esitatud arved kuuluvad tasumisele vastavalt lepingule.
4.4. Konsultant võib käesoleva lepingu üles öelda igal ajal teatades sellest kliendile ette vähemalt kolm tööpäeva, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema lepingupoole huvisid kaaludes ei või oodata, et Konsultant lepingu täitmist jätkaks. Konsultant ei ole kohustatud lepingu ülesütlemist põhjendama.
4.5. Konfidentsiaalsusnõue jääb kehtima olenemata lepingu kehtivusest.

5. Kohaldatav seadus ja vaidluste lahendamine
5.1. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes eelkõige hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest ning Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
5.2. Poolte vahel tulenevad erimeelsused ja vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas või füüsiliste isikute puhul ka Tarbijakaitseametis. Tarbijakaebuse saab esitada ka läbi tarbijavaidluste esitamise platvormi ODR, mis on kättesaadav: http://ec.europa.eu/odr.


Scroll to top