Kuidas tuludeklaratsiooni maksusoodustusi nutikalt kasutada?

15. veebruarist alates saab esitada tuludeklaratsiooni. 
26. veebruarist alustab Maksu- ja tolliamet (MTA) tulumaksu  tagastustega.
1. oktoober on tähtaeg, millal lõpeb tulumaksu tagamine ja milleks peab tasumisele kuuluva tulumaksu  MTA-le üle kandma.

Deklaratsioon tuleb kindlasti esitada, kui:
• oled saanud tulu, millelt pole tulumaksu kinni peetud, nt laekunud dividendid, saanud üüritulu jne,
• kasutad investeerimiskonto süsteemi,
• oled müünud väärtpabereid investeerimiskonto väliselt,
• soovid kasutada maksusoodustust, et tulumaksu tagasi saada (oled tasunud koolituskulusid, lasteaiatasusid, eluasemelaenu intresse, teinud annetusi jm),
• oled FIE.

Kuidas arvutatakse, kui palju tulumaksu saab riigilt tagasi või kui palju tuleb juurde maksta?

Tagastatav või juurde makstav tulumaks on vahe aasta jooksul juba kinni peetud tulumaksust ja sellest tulumaksu summast, mis tuleb maksta lähtuvalt aasta deklaratsioonist. Vahe tekib täiendavatest tuludest, mida isik deklareerib iseseisvalt (näiteks üüritulu, kinnisvara võõrandamise tulu, välismaalt saadud tulud jm) ja maksusoodustustest, mis maksustamisele kuuluvat tulu vähendavad.

Riik ei maksa niisama 20% laenuintressidelt või koolituskuludelt, vaid lihtsalt tagastab osa sellest tulumaksust, mis sai aasta jooksul riigile tasutud. Seda ka ainult tingimusel, et aasta jooksul on tulumaksu kinni peetud rohkem, kui pead maksma lähtuvalt täidetud deklaratsioonist.

Tulumaksu ei saa seega tagasi:
• Kui aasta jooksul kinnipeetud tulumaksu summa on väiksem, kui deklareeritud tulult arvutatud tulumaks. Näiteks, kui oled deklareerinud täiendavalt maksustatavat tulu (nt üüri), mis “sööb” kogu mahaarvamiste summa ära või kui polegi enam maksustatavat tulu, millest neid maksusoodustusi maha arvata.
•  Kui sinu nimel pole aasta jooksul tulumaksu kinni peetud ehk sisuliselt riigil polegi, millest tulumaksu tagastada. Välisriigis kinni peetud tulumaksu siinkohal ei arvestata. Selline olukord võib näiteks tekkida last kasvataval ema, kes aasta jooksul sai vaid lapsetoetust, või ainult ettevõtte dividende saanud isikul, kui dividend oli maksustatud ettevõtte tasemel. Samuti võib selline olukord tekkida siis, kui oled saanud aasta jooksul palka kokku ainult 6000 eurot ehk 500 eurot kuus ning palunud tööandjal võtta 500 eurot iga kuu maksuvaba tuluna arvesse.

Kogu arvestuse loogikat saab üle vaadata elektroonilise deklaratsiooni esitamisel lehelt “Esitamine”, pealkirja “Deklaratsiooni tulemused”,  nupu “Vaatan tulumaksu arvutuskäiku” alt. Küsimuste puhul saab alati võtta ühendust Maksu- ja tolliametiga.

Millised on maksusoodustused ehk mida saan tuludeklaratsioonis maha arvata?

Üldine maksuvaba tulu. Maksuvabastuse summa sõltub aastatulust:

 • aastatulu kuni 14 400 eurot – maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
 • aastatulu 14 400 eurolt 25 200 euroni  – maksuvabatulu 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Aasta tulu on laiem mõiste, kui brutotulu, sest siia alla näiteks lähevad ka maksuvabad tulud, nt välismaalt saadud dividendid, millelt on välisriigis tulumaks kinni peetud, ning ka Eesti ettevõtetelt saadud dividendid, mille pealt on ettevõte tulumaksu tasunud.

Deklareerimine: Elektroonilises deklaratsioonis tehakse maksuvaba tulu arvutused automaatselt sisestatud andmete alusel.

Kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed pole tulumaksuga maksustatavad. Tööandja ei olegi nende pealt tulumaksu tasunud. Siia alla kuuluvad ka täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse tehtud sissemaksed, v.a kindlustuskaitseks makstud summad.
Deklareerimine: Tööandja poolt kinni peetud maksude andmed on deklaratsioonis eeltäidetud.

Vabatahtliku kogumispensioni maksed ehk sissemaksed III pensionisambasse on teatud piirini tulumaksuvabad.

Deklareerimine: Deklaratsioonis peaks andmed olema eeltäidetud.

Piirang: Kuigi deklareeritakse sissemaksete kogusumma, siis maksustatavast tulust saab maha arvata sissemakseid summas kuni 15% brutotulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot. Sellest piirangust kirjutasin pikemalt selles artiklis.

Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel, 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest. Seda maksuvaba tulu saab kasutada üks vanematest. Mõistlik on seda kasutada sellel vanemal, kes saab mahaarvamist teha (kelle tulu on suurem). Vajadusel saab ise andmed enda deklaratsioonist kustutada ja lisada elukaaslase deklaratsiooni.

Deklareerimine: Deklaratsioonis peaks andmed olema eeltäidetud. Vajadusel saab summad ja lapse andmed ümber tõsta teise lapsevanema deklaratsiooni. Mõistlik on see maksusoodustus lisada selle inimese deklaratsiooni, kes saab summat suuremal määral maha arvata. Kui tekib aga vaidlus, kellel on õigus seda soodustust saada, siis vaadatakse, kes saab lapsetoetust.

Abikaasale üle andmine: Jah, kasutamata maksusoodustuse summa saab abikaasale üle anda deklaratsiooni täitmise lõpus.

Eluasemelaenu intressid. Maha saab arvata vaid ühe eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid, tingimusel, et oled ise ka omanikuks. Deklaratsioonis tohib intresse kajastada ainult siis, kui oled ise ka laenu saajaks.

Deklareerimine: Internetipangast on võimalik edastada need andmed otse MTA-le ühe nupuvajutusega. Kuna pank teab vaid isikuid, kes on laenu võtnud, ega tea, kes on omanikud, siis vajadusel tuleb andmed deklaratsioonis korrigeerida. Intress tuleb kajastada proportsionaalselt omandi osale, ehk kui sulle kuulub 25%, siis deklareerid 25% intressidest.

Piirang: Intresse saab maha arvata saab vaid kuni 300 euro piires. Eluasemelaenu intresse koos koolituskuluste ja kingituste ning annetustega saab maha arvata kuni 1200 eurot või kuni 50% Eestis maksustatavast tulust.

Abikaasale üle andmine: Jah, kasutamata maksusoodustuse summa saab abikaasale üle anda deklaratsiooni täitmise lõpus. Ka abikaasa saab maha arvata intresse summas kuni 300 eurot.

Koolituskulud. Maha saab arvata enda ja alla 26-aastase lapse, lapselapse, õe või venna koolituskulud, mida maksid aasta jooksul. Autokooli kulusid maha arvata ei saa. Deklaratsioonis leiab maksusoodustusena ka lasteaiatasud, v.a. toiduraha.

Deklareerimine: Deklaratsioonis on need kulud enamasti eeltäidetud, kuna haridusasutused edastavad Maksu- ja tolliametile koolituskulude kohta ise andmed.

Piirang: Eluasemelaenu intresse koos koolituskuluste ja kingituste ning annetustega saab maha arvata kuni 1200 eurot või kuni 50% Eestis maksustatavast tulust.

Abikaasale üle andmine: Jah, kasutamata maksusoodustuse summat saab abikaasale üle anda deklaratsiooni täitmise lõpus.

Kingitused ja annetused, mis on tehtud MTÜ-dele ja sihtasutustele. Maksusoodustuse alla lähevad vaid need annetused ja kingitused, mis on tehtud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale asutusele.

Deklareerimine: Mahaarvamiseks lubatud summad on tihti eeltäidetud deklaratsioonis, kui annetasid püsikorralduse või pangaülekandega, kuna asutused peavad saadud summade kohta ise andmeid Maksu- ja tolliametile saatma. Samas tuleb seda kontrollida, sest mõni tehtud annetus võib olla puudu. Kui sul on olemas annetuse tõendamise kohta dokument ja isik on nimekirja kantud, siis saab deklaratsiooni annetused deklareerida. Telefoni teel ja sularahas tehtud annetuste kohta eeltäidetud deklaratsioonis andmeid ei leia.

Piirang: Eluasemelaenu intresse koos koolituskuluste ja kingituste ning annetustega saab maha arvata kuni 1200 eurot või kuni 50% Eestis maksustatavast tulust.

Abikaasale üle andmine: Ei, kasutamata maksusoodustuse summat ei saa abikaasale üle anda deklaratsiooni täitmise lõpus. Peres on neid kulutusi mõistlik kohe teha sellel isikul, kelle maksustatav tulu on suurem.

Kuidas abikaasale kasutamata maksusoodustused üle anda?

Kuigi enam pole võimalik esitada abikaasadel ühisdeklaratsiooni, on võimalus automaatselt abikaasa deklaratsiooni üle kanda kasutamata jäänud mahaarvamiste summa, kui olete abielus aasta lõpu seisuga. Selleks peab vaid enne deklaratsiooni kinnitamist panema linnukese „Jah, soovin jagada abikaasaga … kasutamata mahaarvamisi“ teksti juurde. Kui seda valikut pole, siis see tähendab, et oled kõik maksusoodustused ära kasutanud.

Abikaasale saab üle anda aga vaid:

 • üldise maksuvaba tulu kuni 2160 eurot, kui abikaasade aastatulu kokku oli 50 400 eurot või väiksem,
 • eluasemelaenu intressid,
 • koolituskulud,
 • laste maksuvaba tulu.

Maksusoodustuse ülekandmise kasutamiseks on mõistlik enne täita ja esitada deklaratsioon sellel isikul, kelle tulu on väiksem või kellel on suurem maksusoodustuste summa.

Miks kasutamata maksusoodustuste ülekandmisel abikaasale ei muutu tagastatav tulumaksu summa?

Esiteks tuleb veenduda, et need summad on abikaasa deklaratsiooni jõudnud. Kui abikaasa jõudis enda eeltäidetud deklaratsiooni avada enne, kui ülekantavate summadega deklaratsioon sai kinnitatud, siis tuleb tal alustada deklaratsiooni täitmist uuesti MTA andmetega.

Ülekandmine ei tähenda aga jällegi, et abikaasa saab kogu ülekantud summa enda deklaratsioonist maksustatud tulust maha arvata. Isiku tasemel maksusoodustuse kasutamise piirmäärad jäävad abikaasal ikka kehtima: eluasemelaenu intressid, annetused ja koolituskulud kokku kuni 1200 eurot, sh eluasemelaenu intressid kuni 300 eurot. Samuti kehtib piirang üldise maksuvaba osa ülekandmisel: see summa ei või olla suurem kui 50 400 eurot ja kogu teie maksustatava tulu vahe.

Jällegi võib piiranguks osutuda hoopis asjaolu, et abikaasal polegi lihtsalt maksustatavat tulu, millest lisandunud maksusoodustuse summat maha arvata.

Neli nippi, kuidas nutikamalt tulumaksusoodustusi kasutada:

 • Peres võiks tulust maha arvatavaid annetusi ja kingitusi kinni maksta inimene, kelle sissetulek on suurem.
 • Tee annetused pangaülekandega või püsikorraldusega. Siis leiad need annetused eeltäidetud tuludeklaratsioonis.
 • Abielus isikute puhul tasub enne täita ja esitada deklaratsiooni sellel isikul, kelle tulu on väiksem. Siis saab kasutamata maksusoodustused abikaasaga jagada.
 • Kui te pole abielus, siis laste maksuvaba tulu tasub deklareerida peres sel vanemal, kes saaks seda suuremal määral maha arvata.

Kasulikud lingid:
Maksu- ja tolliameti artikkel tuludeklaratsiooni täitmise kohta.

3 thoughts on “Kuidas tuludeklaratsiooni maksusoodustusi nutikalt kasutada?

 1. Tere

  Kas võib kasutada ka teisi lapsi(mitte oma pere osa) maksusoodustuse lahtris(muidugi kui vanem(ad) lubavad)? Või on selle kohta mingi seadus, et ei tohi?

  1. Tere! Seadus ütleb, et maksusoodustus saab kasutada lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik, kes peab ülal kahte või enamat alaealist last.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Scroll to top